دوره های آموزشی خردادماه 99

خرداد

تاریخ

عنوان کلاس آموزشی

03/07

خودمراقبتی در دیابت  نوع1

03/12

لذت های بدون قند

03/19

لذت های بدون قند

03/21

اصول برخورد با دیابت به هنگام بیماری

03/26

لذت های بدون قند

نظرات