دوره های آموزشی شهریور 99

شهریور

تاریخ

عنوان کلاس آموزشی

06/03

لذت های بدون قند

06/05

رژیم غذایی در افراد دیابتی با دفع پروتئین

06/10

لذت های بدون قند

06/12

حرکات ورزشی موثر در دیسک کمر

06/17

آشنایی با گروه های غذایی

06/19

عوارض کوتاه مدت دیابت

06/24

نوروپاتی دیابتی

06/26

ضرورت استفاده از داروهای روانپزشکی در دیابتی ها

06/31

شمارش کربوهیدرات

نظرات