دوره های آموزشی مرداد ماه 99

تاریخ

عنوان کلاس آموزشی

05/06

لذت های بدون قند

05/08

اشنایی با انواع ویتامین ها

05/13

نفروپاتی دیابتی

05/15

حرکات موثر برای ناهنجاری های اسکلتی

05/20

لذت های بدون قند

05/22

آشنایی با املاح و مواد معدنی

05/27

انسولین های آنالوگ

05/29

مدیریت استرس

نظرات