دیابت و مدیریت استرس

توانمند سازی اجتماعی و تعامل جمعی برای رسیدن به بهبود سلامت روانی  و کنترل بیماری ها (از جمله دیابت )مورد نیاز است. مهارت هایی مثل برقراری ارتباط موثر ،مهارت مذاکره ،و خود ابرازی که همگی موجب بهبود تعامل اجتماعی افراد می شود. به طور کلی شرکت در اقدام های جمعی موجب تقویت توانمندی اجتماعی و روان شناختی می گردد.

ارتباط از مولفه های اصلی زندگی اجتماعی است . مهارت برقراری ارتباط مؤثر یکی از مهمترین پیش بینی کننده های سلامت روابط بین فردی است .

ارتباط عبارتست از: فرایند ارسال و دریافت پیام

ارتباط مؤثر :

تنها وسیله ی انتقال اطلاعات بین افراد می باشد .

تنها راه نشان دادن احساسات به دیگران است .

بهترین راه تصحیح سوء تفاهم هاست .

پیش شرط هر نوع آموزش مؤثر و در نتیجه لازمه ی رشد یک اجتماع است .

یک ارتباط نامؤثر:

باعث ایجاد سوء تفاهم می شود .

منجر به ناراحتی ،احساس تنهایی و تعارض در افراد خانواده و جامعه می گردد .

در طول زمان می تواند اعتماد به نفس فرد را مختل کند و احساس درماندگی وآسیب های روانی اجتماعی ایجاد نماید .

توانایی فرد برای مقابله با مشکلات زندگی را کاهش بدهد .

توصیه هایی برای کارآمدتر تر کردن ارتباط کلامی :

هنگام صحبت کردن :

مطمئن شوید که شنونده فرصت سوال کردن یا اظهار نظر کردن را دارد .

سعی کنید خود را جای شنونده قرار دهید و احساسات او را در نظر بگیرید .

آنچه را می خواهید بگویید واضح بیان کنید .

به شنونده نگاه کنید .

آنچه میگویید با تن صدا و زبان بدنی شما باید هماهنگی داشته باشد .

تن و آهنگ صدای خود را تغییر دهید .

مبهم صحبت نکنید و با بیان جزییات زیاد موضوع را پیچیده نکنید .

از دیدن علایم آشفتگی در شنونده غفلت نکنید .

هنگام گوش دادن :

سؤال بپرسید تا مطمئن شوید که موضوع چیست .

موضوعات را آن طوری که فهمیده اید خلاصه کنید .

گوش کنید و از قضاوت در مورد آنچه که گوینده می گوید پرهیز کنید .

موانع ارتباط مؤثر :

دستور دادن ،هدایت کردن ،ابلاغ کردن

اخطار ،تهدید ،هشدار دادن

موعظه و نصیحت

توصیه پیشنهاد یا راه حل ارائه دادن

وادارسازی از طریق استدلال ،سخنرانی ، یا بحث کردن

قضاوت کردن ، مقصر شمردن دیگران

اسم روی هم گذاشتن ، مسخره کردن ، تحقیر کردن

تفسیر تحلیل و تشخیص پزشکی و روانشناسی روی هم دیگر گذاشتن

وارسی ، بازجویی و بازپرسی

پرت کردن حواس ،عوض کردن صحبت و گول زدن

منبع : دکتر احمد حاجبی و همکاران، بسته ی آموزشی کارشناس مراقبت سلامت خانواده در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، چاپ اول1394

نظرات