دیابت و ورزش

ورزش و نفروپاتی دیابتی (اسیب کلیوی)

 طبق تحقیقات انجام گرفته دیابت و عوارض دیابت حاصل از آن يكي از مسايل مهم بهداشت جوامع انساني است. ورزش بطور عموم براي بيماران ديابتي نوع 1 و 2 توصيه مي شود زيرا موجب افزايش برداشت گلوكز، حساسيت انسوليني بافت و كاهش چربي بدن مي گردد.نفروپاتي ديابتي از عوامل عمده در نارسايي كليوي بيماران ديابتي مي باشد

  فعالیت فیزیکی می تواند به صورت حاد دفع آلبومین ادراری راافزایش دهد به هر حال شواهدی حاکی از اینکه ورزش با شدت زیادپیشرفت بیماری کلیوی در افراد با دیابت را افزایش دهد وجود ندارد و بنابراین ضرورتی برای محدودیت فعالیت فیزیکی وجود ندارد.

منبع : standards of medical care in diabets-2019

نظرات