سبک زندگی غلط خود را بشناس و به آن نه بگو

هر فردی سبک خاصی برای خود آگاه یا ناخودآگاه خود تعریف می کند که می تواند درست یا غلط باشد . از این رو لازم است شما در فهرست " نه " گفتن های خود ، زمانی که به قدر کافی در این حوزه قد کشیدید ، نه گفتن به اجزای سبک زندگی خود را هم در دستور کارتان قرار بدهید ، زیرا شما چه بازنده و چه برنده ،محصول سبک زندگی خودتان هستید .

 هر فرد درگیر پیش نویس یا نمایشنامه ای در زندگی خود است و اگر به بیداری بالغ درون خود برسد ، بعدها متوجه خواهد شد مسیر زندگی را اشتباه آمده است و اگر به درک و شعور و آگاهی می رسید و به سبک زندگی غلط خود یک " نه " پر رنگ ، پرصدا و جدی می گفت و به نوعی از این همه  دور برگردان در زندگی بر می گشت ، به اینجا نمی رسید .

با این حال بسیاری فکر می کنند دیگر از آنها گذشته است و این در حالی است که در ادبیات روانشناسی مدرن امروز ، هر فرد می تواند در هر زمانی تصمیم آگاهانه بگیرد ، اراده کند ، تغییرکند و سبک زندگی خود را تغییر بدهد ، به شرط آنکه فرهنگ " نه " گفتن به اجزای سبک زندگی خود و ارزش های آن را یاد بگیرد .

نه به سبک زندگی بازنده که دست به هر کاری که می زند ، پایان ناخوش دارد ، نه به نمایشنامه ای که همیشه در آن نقش قربانی را بازی می کند ، نه به سبک زندگی ای که فقط عیاشی و خوش گذرانی محض را به فرد یاد می دهد ، نه به سبک زندگی ای که همیشه فرد را به جنگ و ستیز با دیگران کشانده است .

هر سال در سبک زندگی خود تجدید نظر کنید . شاید بگویید که بعضی اجزای سبک زندگی تان ایراد ندارد و فقط چند جز آن ایراد دارد ، مهم نیست ، به همان ها نه بگویید ، آن ها را محدود و مسدود کنید و از زندگی فردی خود بزدایید .

وقتی رفیق بازی افراطی خود را از سبک زندگی تان بزدایید یا کم رنگ کنید ، اگر مشورت نکردن را در سبک زندگی تان حذف کنید و به مشورت نکردن و عقل کل خود در چهارچوب سبک زندگی تان نه بگویید ، آنگاه ماشین سبک زندگی شما به جاده ای صاف و هموار هدایت خواهد شد . کافی است سبک زندگی خودتان را درست درک کنید ، سبکی که مجموعه ای از ارزش های مثبت و منفی است ، آگاه و هوشیار شوید و به ارزش های غیر منطقی و منفی خود در سبک زندگی تان نه بزرگ بگویید .

منبع :کتاب هنر بالغانه نه گفتن 

نویسنده :دکتر علی شمیسا

انتشارات نسل نو اندیش تهران 1397  

نظرات