سرسختی روانشناختی و دیابت

سرسختی روانشناختی به عنوان مهارتی که فرد را برای مواجهه با مشکلات زندگی آماده می کند در بهزیستی روانشناختی و سلامت روان تآثیر دارد. سرسختی روانشناختی داری سه جزء اصلی، شامل: کنترل (توانایی کنترل شرایط مختلف زندگی)، تعهد(تمابل به مشارکت) وقت خود را صرف هدف می کنند احساس تسلط بر اوضاع دارند و خودشان را عامل مهمی در ایجاد تغییرات زندگی می دانند. و چالش (توانایی درک اینکه تغییرات در زندگی چیزی طبیعی است).

افراد سرسخت رو تمایل دارند که یک وضعیت استرس زا را به عنوان یک وضعیت چالش برنگیز تعبیر کنند. آنها احساس تعهد و کنترل بیشتری نسبت به کار خود دارند و استرس ها را به عنوان فرصت های بلقوه برای تغییر در نظر می گیرند. در واقع افراد سرسخت قدرت کنترل بر وقایع زندگی را دارند و به جای دوری از مشکلات آنها را به عنوان فرصت پیشرفت ارزیابی می کنند به عبارت دیگر افراد سرسخت نه تنها خود را قربانی تغییر نمی پندارند بلکه خود را عامل تعیین کننده نتایج حاصل از تغییر می دانند.

تاب آوری و سرسختی روانشناختی افراد مبتلا به دیابت را قادر می سازد تا با بیماری و چالش های سخت آن کنار بیایند. و در برخورد با مشکلات زندگی حتی در شرایط بسیار نامطلوب و سخت مهارت پیدا کنند..متغیرهایی مانند سرسختی روانشناختی، خود کارآمدی، عزت نفس و حمایت اجتماعی از عوامل موثر در مدیریت و درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. همچنین نتایج پژوهش ها نشان می دهد سرسختی با شش بعد بهزیستی روانشناختی: استقلال، تسلط برمحیط زیست، رشد شخصی، رابطه مثبت با دیگران ، هدف در زندگی و پذیرش خود رابطه دارد.

منبع:

عینی و همکاران:بهزیستی روانشناختی بیماران دیابت نوع دو در نقش سرسختی روانشناختی، حس انسجام و راهبردهای مقابله ای،فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت ، سال نهم، شماره، تابستان 1399،(136-121)

جمال عاشوری و همکاران:ارتباط سرمایه اجتماعی و سرسختی روانشناختی با سلامت عمومی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

فصلنامه علمی - پژوهشی پرستاری دیابت ، زمستان 1394 ،53 -43

نظرات