سلامت روان بیماران دیابتی طی همه گیري کرونا ویروس

کرونا ویروس 2019 نوعی ذات الریه ویروسی است که در دسامبر سال 2019 در ووهان چین شیوع یافت و اکنون نیز به سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. افراد مبتلا به بیماري هاي زمینه اي مانند دیابت، بیماري هاي قلبی یا خودایمنی بیشتر از سایرین در معرض پیامدهاي شدید عفونت کرونا ویروس قرار دارند. با این حال توصیه هاي بهداشتی جهت پیشگیري از کرونا ویروس در کلیه افراد یکسان می باشد، اما در این شرایط، کمتر به سلامت روانی این افراد توجه شده است.

سلامت روانی یک عامل مهم در مقابله با بیماري ها می باشد که حتی می تواند منجر به بهبود سلامت جسمانی در افراد شود. اضطراب ناشی از کرونا ویروس منجر شده است تا سلامت روان افراد مبتلا به بیماري هاي زمینه اي مانند دیابت، با خطر مواجه شده و به دنبال آن سلامت جسمانی آنان نیز تحت تأثیر آن قرار گیرد. در این شرایط، افراد مبتلا به دیابت می توانند با به کارگیري درمان هاي روانشناختی به عملکرد بدنی خود کمک کرده و از بروز علائم شدید کرونا ویروس تا حد امکان پیشگیري نمایند.

عواملی که می تواند منجر به تشدید پریشانی روانشناختی ناشی از دیابت در طی همه گیري کرونا ویروس شود، عبارتند از :

الف) پریشانی عاطفی وابسته به خود مدیریتی( از جمله مراقبت از خود، مصرف دارو، اصلاح رفتار در شرایط کروناویروس و اقدامات بهداشتی) 

ب) مشکلات روانی- اجتماعی در سطح شخصی و بین فردي(حفظ فاصله اجتماعی و انزوا)

استرس ناشی از دیابت با افزایش فشار خون دیاستولیک ، و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم( Low-density lipoprotein cholesterol ) همراه بوده که منجر به شاخص توده بدنی  بالاتر، خودکارآمدي و حمایت اجتماعی پایین تر، کیفیت رژیم غذایی ضعیف تر و انزوا شده که این عوامل در دوره همه گیري کرونا ویروس تشدید یافته است .اضطراب ناشی از عدم رعایت نکات بهداشتی و ترس از بیماري کرونا ویروس می تواند بر تاب آوري افراد دیابتی تأثیر گذاشته و دشواري دسترسی به پزشکان و تجویز داروهاي ضد استرس نیز بر مشکلات آنان افزوده است.

در نتیجه، استرس و احساسات منفی نسبت به هرگونه تغییر جدید در زندگی این طی همه گیري می تواند بر کنترل قندخون بیماران دیابتی تأثیر بگذارد. پیشنهاد می شود که افراد مبتلا به دیابت ، هیدراته (Hydration) باشند و دائما میزان قند خون خود را بررسی کرده و در صورت بالا بودن آن از نظر وجود کتون (Ketones)بررسی شوند.

در مجموع، زندگی روزمره افراد در سراسر جهان به دلیل کرونا ویروس به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. در این میان، مهم است که بیماران دیابتی نه تنها از نظر جسمی ایمن باشند، بلکه از سلامت روانی و عاطفی آنها نیز مراقبت شود . به کارگیري تکنیک هاي روان درمانی در این بیماران منجر به تسهیل مواجهه با بیماري شده و آثار جبرانی مهمی بر مسائل روانی آنان از قبیل طرد و بریدگی، انزواي اجتماعی، بی اعتمادي و محرومیت هیجانی دارد

 

منبع:

فاطمه رهبر کرباسدهی و همکاران : سلامت روان بیماران دیابتی طی همه گیري کرونا ویروس 2019، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 20 ، آذر00 14،1062- 1059 

نظرات