شرکت مدیرعامل جنان در جلسه خانه صنعت،معدن و تجارت

جلسه بحث و تبادل نظردرمورد فعالیتهای انجمن درخانه صنعت،معدن و تجارت با حضور مدیر عامل جنان،فرمانده محترم نیروی انتظامی،مسئولین خانه صنعت و معدن،معاون سیاسی و معاون عمرانی فرماندار و مدیریت شرکت پیشرو دیزل

نظرات