شیوع دیابت در جهان، منطقه و ایران

شیوع دیابت در جهان، منطقه و ایران

 دیابت، شایع ترین بیماری متابولیک در جهان محسوب می شود و از سوی سازمان جهانی بهداشت، "همه گیری نهفته " لقب یافته است. طبق گزارش فدراسیون بین المللی دیابت، در سال 2014شیوع دیابت در افراد بالاتر از 18سال در جهان، حدود 9%  برآورد شده است . در سال2014، 422 میلیون نفر از افراد بالغ جهان، مبتلا به دیابت بوده اند و این میزان در سال 2040  به 642 میلیون نفر خواهد رسید.

ازسال 1980 تا 2014 ،شیوع دیابت در جهان تقریبا دو برابر شده است. در بازه زمانی ذکر شده، شیوع دیابت در مردان از 4.3 % به 9 % و در زنان از ۵%  به 9/7 % رسیده است.

افزایش  شیوع دیابت در منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا طی سه دهه گذشته چشمگیر بوده و پیش بینی می گردد میزان شیوع دیابت در این منطقه از 9/7 % در سال 2014 به 6/11 % در سال  2040 برسد. متاسفانه نیمی از مبتلایان به دیابت در این منطقه تشخیص داده نشده اند و این نکته به بروز عوارض دیابت منجر  می گردد.

روند فزاینده شیوع دیابت در منطقه مدیترانه  شرقی نسبت به سایر مناطق قابل توجه است. در سال 2014 ، مصربیش ترین  شیوع دیابت در منطقه را داشته است ( 8/19( %  و پس از آن بیشترین میزان شیوع مختص کویت و قطر بوده است.

در ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه، طی 3 دهه گذشته شیوع دیابت دوبرابر شده است. در مطالعه ای ملی برآورد شده است که شیوع دیابت در سال 2013 ، 8/13درصد بوده  و مطالعه فروملی دیگری حاکی از آن است که بروز دیابت حدود 1 % است.

 

 

نظرات