ضیافت افطاری هیئت امناء

برگزاری ضیافت افطاری با حضور جناب آقای دکتر گله داری(ریاست شبکه بهداشت)،آقای کریمی(مدیر داخلی بیمارستان شهید منتظری)،سرکار خانم ایمانیان(ریاست محترم دانشکده سمیه)،مسئولین ادارات و دانشگاه ها،هیئت امناء، هیئت مدیره وخیرین در 2 تیرماه در محل احداث ساختمان جدید انجمن که پس از اقامه نماز جماعت و صرف افطاری جناب آقای پور اسماعیلی(هیئت امناء انجمن)در رابطه با دیابت و فعالیتهای انجمن به ایراد سخنرانی پرداختند و سپس جناب آقای شاپوری(مدیرعامل انجمن)ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از حاضرین به ارائه گزارش عملکرد مالی و فعالیتهای انجام شده در رابطه با مجوزات و امور مربوط به ساخت زمین پرداختند. 

  

 

نظرات