طرح مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مرکز قلب و عرق اصفهان و انجمن خیریه دیابت جنان

طرح مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مرکز قلب و عرق اصفهان و انجمن خیریه دیابت جنان جهت پیشگیری از بیماری دیابت بر روی گروه هدف بیماران در عرض خطر با قند خون بین 100 تا 126

مدت این طرح مکمل یاری سه ماه است که جهت افراد شرکت کننده ترکیب بدن شامل میزان PRO  و چربی کل و چربی احشایی و قندخون ناشتا و انسولین و شاخص های التهابی (شامل Crp,Hs,Trp ) در شروع و پایان طرح اندازه گیری می شود.

افراد شرکت کننده در این طرح به مدت سه ماه مکمل امگا3 را به مدت ذکر شده استفاده می کنند.با توجه به اثر مفید امگا3 در بهبود کنترل قندخون، ترکیب بدن و شاخص های التهابی ، امید است گام مهمی در پیشگیری از دیابت در افراد شرکت کننده در طرح برداشته شود.

نظرات