طرح پایش سلامت در حسینیه فاطمه الزهرا

انجام طرح پایش سلامت توسط همیاران جنان به مدت 9 روز در حسینیه فاطمه الزهرا   

نظرات