طرح پایش سلامت در پارک امیر آباد

انجام طرح پایش سلامت و آموزش دیابت توسط پرسنل جنان ازشرکت کنندگان در ورزش صبحگاهی هیئت همگانی درپارک امیر آباد مورخ 95/5/20

    

نظرات