طرح پایش سلامت در پارک لاله

انجام طرح پایش سلامت وآموزش دیابت توسط پرسنل جنان در 3 شهریور ماه ازشرکت کنندگان در ورزش صبحگاهی درپارک لاله

 

نظرات