طرح پایش سلامت در پارک کوهستان

انجام طرح پایش سلامت و آموزش دیابت توسط پرسنل جنان ازشرکت کنندگان در ورزش صبحگاهی هیئت همگانی درپارک کوهستان مورخ 95/5/6    

 

 

 

نظرات