طرح پایش سلامت در پارک یزدانشهر

انجام طرح پایش سلامت وآموزش دیابت توسط پرسنل جنان در 25 مرداد ماه  ازشرکت کنندگان در ورزش صبحگاهی هیئت همگانی درپارک یزدانشهر      

 

نظرات