طرح پایش سلامت در کانون ناشنوایان

انجام طرح پایش سلامت از اعضاء کانون ناشنوایان در 15 مرداد ماه توسط همیاران جنان  

 

                      

نظرات