عفونت هليكو باكتر پيلوري و دیابت

عفونت هليكو باكتر پيلوري يكي از شايع ترين عفونت هاي مزمن در دنيا است. در مطالعات محدود اخير، شيوع بالايي از عفونت هليكو باكتر پيلوري در بيماران ديابتي گزارش شده است ، احتمالاً ديابت از طريق اختلال در كليرانس باكتري ها از معده به علت نوروپاتي اتونوم و اختلال در سيستم ايمني وابسته به كنترل نامناسب قند خون، استعداد به عفونت هليكو باكتر پيلوري را در بيماران افزايش مي دهد .

همچنين در  مطالعات نشان داده شده است كه با ريشه كني عفونت پيشرفت عوارض مزمن و كنترل مشكل قندخون كاهش چشمگيري مي يابد؛ وتوصيه شده كه بيماران ديابتي با عفونت هليكو باكتر پيلوري تحت درمان قرار گيرند.

مطالعات اخير مطرح كرده اندكه عفونت هليكوباكتر پيلوري با بيماري هايي نظير ديابت مليتوس همراهي دارد و در كنترل قندخون تأثير مي گذارد و ريشه كني عفونت هليكوباكترپيلوري كنترل عوارض متابوليك را بهتر مي كند و نياز به انسولين يا داروهاي خوراكي كنترل كننده قند خون را در بيماران ديابتي كاهش مي دهد.

 

منبع :

زهرا داودی ، بررسي اثر ريشه كني عفونت هليكوباكترپيلوري در كنترل قند خون بيماران ديابتي ، نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره 5، شماره 2، بهار 1395

نظرات