عوارض دیابت و ورزش

ورزش و نوروپاتی آسیب اعصاب محیطی

در صورت آسيب ديدگي اعصاب محيطي در اثر بيماري ديابت،مشكلاتي در حس درد و لامسه بيمار به وجود مي آيد كه ابتدا در اندام تحتاني ديده مي شود. اين افراد به علت تخر يب رشته ها ي عصبي انتهايي در پاي خود هيچ گونه درد ناشي از زخم يا تاول راحس نمي كنند، به همين علت ممكن است با انجام حركات ورزشي زخم و مشكلاتي در پاي آنها ايجاد شود توصيه مي شود ضمن پوشيدن جوراب هاي نرم و نخي و كفش هاي راحت با اندازه مناسب در هنگام ورزش به پاي خود فشار نياورند وپس از پايان ورزش پاهاي خود را از نظر وجود بريدگي، زخم، قرمزي و التهاب چك كنند:

  • کاهش حس درد و افزایش آستانه درد در انتهاها منجر به افزایش خطر باز شدن پوست وعفونت
  •  راه رفتن با شدت متوسط خطر زخم پا یا زخم مجدد در افراد با نوروپاتی را افزایش نمی دهد اگر کفش مناسب پوشیده باشند
  •  در افراد پره دیابت 150 دقیقه/هفته ورزش با شدت متوسط برآیندها را در افراد پره دیابت با نوروپاتی بهبود می دهد
  •  تمام افراد با نوروپاتی محیطی لازم است کفش مناسب پوشیده و روزانه پاهایشان را برای شناسایی به موقع ضایعات معاینه کنند
  •  افراد با زخم پا باید محدودیت فعالیت هایی داشته باشند که ایجاد وزن بر پا می شود 

منبع : standards of medical care in diabets-2019

نظرات