عوامل موثر بر خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، شکایت رایجی است که می تواند رفتارهاي خو دمراقبتی و تلاش هاي افراد را براي کنترل دیابت تحت تأثیر قرار دهد.خستگی، پدیده اي چند بعدي و ذهنی است که توسط افراد سالم و بیمار تجربه می گردد و معمولا به صورت احساس ضعف، کاهش نیروي بدنی، ناتوانی در ادامه فعالیت، خواب آلودگی، احساس بی کفایتی و کاهش انگیزه مشخص می شود. انجمن تشخیص پرستاري آمریکا، خستگی را به عنوان یک تشخیص پرستاري دانسته و آن را به صورت احساس مداوم کاهش توانایی در عملکرد جسمی و روانی تعریف می کند.

خستگی در بیماران مبتلا به دیابت ممکن است با عوامل روانی مانند افسردگی، تغییرات سبک زندگی نظیر عدم فعالیت بدنی و یا اضافه وزن و اختلال خواب مرتبط باشدشاخص توده بدنی، هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1C)، مدت زمان ابتلا به دیابت، تعداد عوارض بیماري و درد از عوامل موثر دیگر بر خستگی در این بیماران هستند. سطح قندخون بالا می تواند منجر به عوارض دیابت گردد که بسیاري از این عوارض با خستگی همراه هستند.

خستگی مشکل نسبتاً شایعی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بوده و عواملی نظیر درد، افسردگی، مدت زمان ابتلا به بیماري و مدت زمان انجام ورزش از عوامل موثر بر خستگی می باشند. .با توجه به اینکه خستگی درمان نشده در بیماران دیابتی می تواند تأثیر منفی بر کیفیت زندگی آنان داشته باشد، بنابراین لازم است مراقبین سلامتی به ارزیابی خستگی در بیماران مبتلا به دیابت، توجه ویژه اي داشته باشند و توصیه هاي لازم را در زمینه داشتن خواب کافی و فعالیت بدنی منظم و نیز حفظ و کنترل قندخون به این بیماران ارائه دهند .

منبع:

معصومه آقامحمدي و همکاران: بررسی عوامل موثر بر خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت اردبیل، مجله سلامت و مراقبت، سال بیستم، شماره چهارم، زمستان1397

نظرات