عوامل موثر بر درگيري كليوي در بيماران ديابتی نوع دو

نفروپاتي دیابتي یک عامل موثر بروز نارسایي کلیه است. مراحل پیشرفت نفروپاتي با شروع از میكروآلبومینوری و بعد ماکروآلبومینوری مشخص مي گردد.جمعیت زیادی از افرادی که برای آنها تشخیص دیابت تیپ 1 گذاشته مي شود در مدت کوتاهي بعد از تشخیص بیماری، دچار میكروآلبومینوری یا نفروپاتي آشكار مي شوند و این به علت تشخیص دیرهنگام بیماری دیابت مي باشد.

حدود 5% از موارد جدید تازه تشخیص داده شده دیابت تیپ 2 از مدتها قبل به بیماری کلیوی ناشي از دیابت مبتلا شده و40-30% حدودا 10 سال بعد از دیابت دچار نفروپاتي دیابتي مي شوند. 40-20% افرادی که دیابت تیپ دو و میكرو آلبومینوری دارند به سمت نفروپاتي آشكار پیشرفت مي کنند و 20 سال بعد حدود 20% این افراد دچار نارسایي کلیه مي شوند.

میكروآلبومینوری تا حد زیادی پیشرفت نفروپاتي دیابتي را در هر دو نوع دیابت تیپ یک و دو پیشگویي مي کند. میكرو آلبومینوری همچنین پیش گویي کننده قوی مرگ و میر عمومي قلبي عروقي و نیزعوارض قلبي  عروقي در بیماران مبتلا به دیابت به شمار مي رود و به عنوان یک نشانه کاردیوواسكولر هم در نظر گرفته مي شود. شایع ترین علت نارسایي کلیه در آمریكا و اروپا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نفروپاتي دیابتي مي باشد که به تنهایي منجر به صرف مبلغ بیش از 4 میلیارد دلار در سال در ایالات متحده مي شود.

بیماران دیابتي که دیالیز مي شوند در مقایسه با افرادی که به این بیماری مبتلا نیستند در سال اول 22 % و در سال پنجم 15%مورتالیته بالاتری نسبت به بیماراني که دیالیز نمي شوند دارند.

نفروپاتي دیابتي جزو عوارض شایع دیابت نوع دو است. در مطالعه شكوفه بنكداران و همکاران که بر روی1980بیمار دیابتی نوع دو در بیمارستان قائم مشهد درسال 92-90 صورت گرفته است ریسک فاکتورهای مستقل دخیل در ایجاد نفروپاتي دیابتي عبارتند از: سن.طول مدت ابتلا به دیابت. هموگلوبین گلیكوزیله و رتینوپاتي دیابتي بوده است.

منبع:

شكوفه بنكداران و پریسا آرمان پور: بررسی عوامل موثر بر درگيري كليوي در بيماران ديابتی نوع دو، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، سال 59 ، شماره4، مهر- آبان 95 ، صفحه 215-224

نظرات