فراواني سندرم متابوليک در بيماران ديابتي نوع ۲

فراواني  سندرم متابوليک در بيماران ديابتي نوع ۲ با استفاده از تعاریف زير محاسبه می گردد:

 • معيارهاي سومين ميزگرد برنامة ملي آموزش کلسترول، درمان بزرگسالان NCEP/ATP III عبارتند از سه مورد يا بيشتر از موارد زير:
 • چاقي مرکزي: اندازة دور کمر بيشتر از ۱۰۲ سانتي متر در مردان و بيشتر از ۸۸ سانتي متر در زنان.
 • تري گليسريد ≥ ۱۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر يا مصرف دارو جهت هيپرتري گليسريدمي.
 • کلسترولHDL کمتر از 40 ميلي گرم در دسي ليتر در مردان و کمتر از ۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر در زنان يا مصرف دارو جهت ميزان پايين کلسترول HDL.
 • هيپرتانسيون: فشار خون سيستولي ≥130 ميلي متر جيوه يا دياستولي ≥ ۸۵ ميلي متر جيوه يا مصرف داروي ضد فشار خون.  
 • گلوکز ناشتاي پلاسما ≥100 ميلي گرم در دسي ليتر يا مصرف داروي ضد ديابت يا تشخيص قبلي ديابت نوع2 .
 • معيارهاي بنياد ملي ديابت IDF عبارتند از:

        چاقي مرکزي (اندازة دور کمر ≥ ۹۴ سانتي متر در مردان و ≥ 80 سانتي متر در زنان) به علاوة دو مورد يا بيشتر از موارد زير:

 • تري گليسريد ≥ ۱۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر يا مصرف دارو جهت هيپرتري گليسريدمي.
 • کلسترول HDL کمتر از ۴۰ ميلي گرم در دسي ليتر در مردان و کمتر از ۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر در زنان يا مصرف دارو جهت ميزان پايين کلسترول .
 • هيپرتانسيون: فشار خون سيستولي ≥ ۱۳۰ ميلي متر جيوه يا دياستولي ≥ ۸۵ ميلي متر جيوه يا مصرف داروي ضد فشار خون.
 • گلوکز ناشتاي پلاسما ≥ ۱۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر يا مصرف داروي ضد ديابت يا تشخيص قبلي ديابت نوع2.

  منبع:

  فرشيد فرداد و همکاران: فراواني سندرم متابوليک و عوامل پيشگويي کنندة آن در بيماران ديابتي نوع ۲ در اهواز، مجلة علمي پزشكي جندی شاپور، دورة ١١ ، شمارة ٢،1391

نظرات