معرفی کتاب : احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

 

منظور از احساس ارزشمندی نحوه ی نگرش و قضاوت شما درباره خودتان است . این عبارت ، به توصیف ارزش ها ، باورها و بازخوردهای شما می پردازد. گرچه روابط و تجارب شخصیتان ، ارزش ها و بازخوردهای شما را شکل می دهد، در نهایت همه چیز به نظر خودتان بستگی دارد. احساس ارزشمندی یعنی میزان ارزشی که برای خود قائلید .

زمانی از احساس ارزشمندی مطلوبی برخور دارید که خود را همان طور که هستید بپذیرید. احساس ارزشمندی ضعیف باعث می شود خود را قبول نداشته و بخواهید به جای فرد دیگری باشید.کارآمدی و کفایت شخصی بر اساس باور واقعی نسبت به توانایی هایمان شکل می گیرد. وقتی احساس ارزشمندی ما پایین باشد، قادر به شکوفاسازی توانمندی هایمان نخواهیم بود و از مواجهه با مسائل جدید می پرهیزیم . به این ترتیب ، احساس ارزشمندی پایین می تواند به احساس  کفایت و کارآمدی ضعیف منجر شود و توانایی ما را در حل بهینه ی مشکلات و مسائل محدود کند.

احساس ارزشمندی ضعیف بر سراسر زندگی ما اثر می گذارد. نظری که نسبت به خود داریم، بر روابطمان با دیگران و دیدمان به دنیا اثر می گذارد ؛ احساس ارزشمندی پایین باعث می شود خود را مدام در جنگ و جدال ببینیم . ممکن است هنگامی که کارها بر وفق مراد ما نیست ، از خطر کردن بترسیم . دیدگاه متزلزل نسبت به خود نمی تواند طاقت خطرات احتمالی بعدی را داشته باشد.

برای مثال ، ممکن است بخواهید شغل خود را عوض کنید، اما این احساس را داشته باشد که در صورت ناکامی و عدم موفقیت در شغل مورد نظر نتوانید ضربه ای را که به احساس ارزشمندی شما وارد می شود تحمل بکنید ، از این رو اصولا تلاشی نخواهید کرد و درجا می زنید.

 

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

نویسنده: دکتر علی صاحبی

مشخصات نشر: تهران، سایه سخن

نظرات