مهارت نه گفتن

کدام حالت فرد بر " نه " گفتن او تسلط دارد

یکی از الزامات هنگام نه گفتن به پیشنهادی،فردی،گروهی وعقیده ای ، دانستن این است که چه حالتی (کودک ، والد ، بالغ) برشما مسلط است . اینکه چند مورد از نه گفتن های شما تحت تسلط حالت بالغ شماست و بیشتر مواقع هم والد عیب جو بر شما تسلط دارد ، اشتباه است و باید برای رعایت تعادل و رسیدن به " نه " های بالغانه خود ، چاره ای درمانی یا آموزشی بکنید.

  • وقتی کودک شما بر نه گفتن شما تسلط دارد 

محوریت نه گفتن شما دراین حالت ،احساسات صرف است . برای مثال اگر از کسی خوشتان بیاید به او نه نمی گویید ، اما اگر از کسی بدتان بیاید و حق هم با او باشد به او نه می گویید و بسیار تکانشی برخورد می کنید . در واقع اگر کودک خجالتی شما هنگام نه گفتن مسلط باشد ، نه گفتن شما ، ذبح و قربانی  می شود و توان و قدرت لازم را برای نه گفتن نخواهید داشت . نه گفتن با تسلط کودک در طول مسیر و تجربه ی زندگی ، شما را به فردی کاملا احساسی ، سست بنیان و ضعیف و کاملا واکنشی تبدیل خواهد کرد .

  • وقتی والد شما بر نه گفتن شما تسلط دارد

در این شرایط " نه " های شما ظرافت ، لطافت ، پاکی و صداقت خود را از دست می دهند و می توانید حیله و نیرنگ را در آنها مشاهده کنید ، زیرا والد حیله گر همیشه به فکر دور زدن ، دبه در آوردن و در کل بازی در آوردن در زندگی شماست . همیشه باید هوشیار باشید که چه کسی در درون شما نه می گوید ، اگر والدتان مسلط و قدرتمند باشد ، به مرور فردی متعصب ، خشک ، یک دنده و لجباز شناخته خواهید شد .

  • وقتی بالغ شما بر نه گفتن شما تسلط دارد

در این شرایط می توان حد تعادل را تجسم کرد ، زیرا بالغ درون تلاش می کند همه ملاحظات کودک را در نظر بگیرد ،همه ی دل مشغولی های والد را بررسی کند و بر اساس دیدگاه رعایت زمان ، مکان و احوالات فرد ،  نه بگوید ، طوری که بی هزینه یا با کمترین هزینه باشد . تسلط بالغ بر زندگی تان به مرور شما را فردی متعادل با انعطاف پذیری خاص نشان می دهد ، آن وقت نه گفتن هایتان بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت .

منبع :کتاب هنر بالغانه نه گفتن

نویسنده :دکتر علی شمیسا

چاپ نسل نواندیش :1397

 

 

نظرات