نقش خود مراقبتی در بیماران دیابتی در همه گیري کووید-19

امروزه بیماري کرونا  (COVID-19)یک عفونت ویروسی است که به یک بیماري پاندمیک تبدیل شده و شرایط بحرانی را در سراسر دنیا ایجاد کرده است. لذا به نظر می رسد مراقبت از خود به عنوان اصلی ترین روش براي پاسخ به بیماري، به ویژه در بیماران دیابتی است.  مرگ و میر ناشی از کووید- 19در افراد مبتلا به بیماري مزمن بالاست. نرخ مرگ و میر (CFR) از کووید- 19در بیماران دیابتی 9/2درصد بوده در حالی که در افراد سالم 1/4 درصد گزارش شده است.
افراد مبتلا به دیابت در صورت ابتلا به کووید- 19علائم و عوارض شدیدي را تجربه می کنند. اگر دیابت به خوبی کنترل شده باشد، خطر اینکه فرد در اثر ابتلا به کووید- 19علائم حاد را تجربه کنند، به اندازه‌ي دیگر افراد عادي است. بیماري قلبی و سایر بیماري‌ها نیز در کنار دیابت احتمال شدت بیماري در اثر ابتلا به کووید-19 را مانند سایر بیماري‌هاي مسري بالا می برد زیرا توانایی بدن در مبارزه با عفونت کاهش یافته است. مشاهده شده بیشتر موارد شدید و کشنده با کووید- 19در افراد مسن یا در بیماران مبتلا به بیماري قلبی- عروقی ، دیابت، بیماري مزمن ریوي و کلیوي، فشار خون بالا و سرطان اتفاق افتاده است که شاید دلایل ذیل در این موضوع نقش داشته باشند.
  1. سیستم ایمنی تحلیل می رود به طوري که عمل مبارزه با ویروس دشوارتر و احتمالا دوره‌ي نقاهت طولانی‌تر می شود.
  2. ممکن است ویروس در بستر بالا بودن گلوکز خون رشد بیشتري داشته باشد.
  3. محدودیت در منابع غذایی در حین قرنطینه خانگی و محدودیت هاي اجتماعی، افراد مبتلا به دیابت را مجبور به تغییر عادات غذایی خود می کند که قبلاً با کنترل خوب قند خون مرتبط بودند.
  4. تهیه داروهاي کنترل دیابت و نوارهاي گلوکز در محدودیت هاي اجتماعی مداوم کووید- 19دشوار است. و نهایتاً، افراد مبتلا به دیابت نمی توانند براي پیگیري هاي معمول به کلینیک و پزشک خود مراجعه کنند.
این عوامل می تواند منجر به بالا رفتن قند خون بیماران دیابتی شود. بیماران دیابتی در این شرایط بـاید کنترل بیشتري بر سلامت خود داشته باشند. و جهت پیشگیري از کووید- 19باید بیشتر از گذشته از خود مراقبت کرده و با رعایت اصول بهداشتی زمینه سلامت خود و خانواده را فراهم کنند؛ این کار مستلزم خود مراقبتی است.
خودمراقبتی مهم تـرین شـکل مراقبت هاي اولیه چه در کشورهاي توسعه یافته که ساختار سـلامت بهتـري دارند و سطح سواد در آن ها بالاتر است و چه در کـشورهاي در حـال توسعه که بیشتر مردم فقیر هستند و دسترسـی کمتـري بـه مراقبـت هـاي پزشکی تخصصی وجود دارد، می باشد. در میان عوامـل تعیـین کننـده سلامت، رفتارهاي خود مراقبتی ارتقـاء دهنـده سـلامت بـه عنوان اساسی ترین راه کنترل قند خون بیماران دیابتی اسـت.
از ایـن رو رفتارهاي خودمراقبتی باید بـه عنـوان راهبرد اصلی جهت پیشگیري و کنترل عوارض کووید- 19مورد توجـه قـرار گیرند. از طرفی، اجراي فعالیت هاي خودمراقبتی می تواند فرد دیابتی را به سمت حفظ سلامتی و خوب بودن سوق دهد، سازگاري فرد دیابتی را با کرونا ویروس افزایش دهد، توان مراقبت از خود را در افراد بیشتر کند و میزان ابتلا و از کارافتادگی بیماران و هزینه هاي درمانی را کاهش دهد.
منبع:
محمد سعید جدگال و همکاران: نقش خود مراقبتی در بیماران دیابتی در همه گیري کووید- 19،فصلنامه علمی پژوهشی پرستاري دیابت زابل،سال 8، شماره ، تابستان 99،1131- صفحات: 1136-1131

نظرات