نقش مسایل روانی و افسردگی در روابط زناشویی بانوان دیابتی

متاسفانه تحقیقات کافی در زمینه مشکلات زناشویی بانوان دیابتی وجود ندارد. این مشکلات پیچیدگی های زیادی دارد.گاهی مشکلات جنسی در رابطه با قند خون کنترل نشده نیست بلکه ارتباط مستقیم با مسایل روحی روانی بانو دیابتی دارد. یعنی ناشی از فشاری است که خود دیابت بر زندگی بانو دیابتی ایجاد می کند. به طوریکه افسردگی می تواند علت اصلی مشکلات زناشویی باشد. همچنین داروهایی که برای درمان افسردگی استفاده می شود، می تواند بر روابط زناشویی بانوان دیابتی تاثیرگذار باشد.

برای هر بانو که زندگی زناشویی او تحت تاثیر دیابت قرار گرفته یک پاسخ وجود دارد که از راه مشورت با پزشک قابل حل یا مهار است. دکتر نه تنها ممکن است به حیات جنسی شما کمک کند، بلکه می تواند سرنخی از قند خون کنترل نشده ی شما به دست بیاورد. مهم است که جنبه هایی از زندگی شما به درون اتاق معاینه کشیده شود. این امر می تواند کمک کند تا با دکتر خود در مورد رژیم دارویی و پیشنهاد تغییر شیوه زندگیتان گفتگو کنید. به طوری که ممکن است بهترین کنترل قند خون را به دست بیاورید. پس هیچگاه از پرسش در مورد روابط زناشویی از دکتر خجالت نکشید ! بسیاری از مشکلات با مشاوره روابط درمانی یا مصرف دارو قابل درمان است.

نظرات