نواحی مجاز برای تزريق انسولين

به تصوير بالا دقت كنيد.

قسمت های مختلفي چون ناحيه شكم، قسمت بالایی و بيروني بازوها، قسمت بيروني عضله ران و قسمت های بيروني باسن برای تزريق انسولين مناسب هستند.

بايد بدانيد كه:

1- انسولين را در نزديکي مفاصل و استخوان ها تزريق نكنيد.

2-  سرعت جذب انسولين از محل هاي مختلف بدن متفاوت است.

3- جذب انسولين در شكم سریع تر از بازوها، در بازوها سریع تر از ران و در ران سریع تر از باسن است.

منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟) " انسولین" ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران،بهار1398

نظرات