نکات مهم در خصوص دیابت و روزه داری

   کنترل قند به هنگام روزه داری:

  • قبل از افطار و سحر کمتر از 130 میلی گرم در دسی لیتر
  • دو ساعت بعد از افطار و دو ساعت بعد از سحر کمتر از 180 میلی گرم در دسی لیتر

 

افرادی که باید روزه را افطار نمایند:

  • کاهش قند خون در ساعت اولیه روزه داری
  • اگر قند خون هنگام سحر بالاتر از 250 میلی گرم در دسی لیتر باشد بهتر است آن روز را روزه نگیریم.

نکته :در صورتی که قند خون پس از افطار 250 میلی گرم بود باید 20درصد از افطار کم شود و اگر قند خون در سحر بیش از 250 میلی گرم بود بایستی 20 در صد از سحر کم شود.

افرادی که مجاز به روزه داری هستند:

  • افراد دیابتی با وزن طبیعی یا چاق
  • افرادی که با رژیم غذائی و داروهای خوراکی ، قند خون آنها کنترل شده باشد
  • افراد دیابتی با قند خون مطلوب و وضعیت ثابت
  • افراد دیابتی که در سه ماهه گذشته دچار افزایش و کاهش قند خون نباشند
  • عدم ابتلا به عوارض مزمن پیشرفته دیابت
  • افراد دیابتی که دستورات تیم درمان را دقیق انجام می دهند

 

 واحد تغذیه انجمن خیریه دیابت جنان

 آقای مهدی زاده

نظرات