هرم مواد غذايي

1- شكل هرم به نحوي طراحي شده كه قاعده آن"پايين هرم"شامل غلات، نان، سيب زميني و حبوبات است و توصيه مي شود كه غذاهاي اين گروه بيش از غذاهاي ديگر مصرف شوند.

2- گروه بعدي سبزي ها و ميوه ها هستند.

3- گروه گوشت ها و شير منابع بسيار مهمي از پروتئين ها، ويتامين ها و موا د مغذي مي باشند ولي بايد مقدار مصرف آنها محدود شود. زيرا اين غذاها داراي چربي وكالري زياد مي باشند.

4- چربي ها، روغن ها و شيريني جات فقط مثلث كوچكي در بالاي هرم (رأس هرم)را در بر مي گيرند و اين بدان معني است كه بايستي آن ها را به مقدار كم مصرف نمود.

5- هرم مواد غذايي بر كاهش مصرف گوشت ها و محصولات حيواني مانند شير، پنير و تخم مرغ و مصرف بيشتر غلات، ميوه و سبزيجات تأ كید مي ورزد.

6- غذاهاي یک گروه هرم نمي توانند به جاي غذاي گروه ديگر مصرف شوند ولي غذاهاي موجود در یک گروه را مي توان جايگزين هم نمود. به طور مثال در گروه غلات مي توان نان را جايگزين برنج نمود ولي نان را نمي توان جايگزين ميوه يا گوشت کرد.

 

منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟): تغذیه ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار1398

نظرات