هيپوتانسيون(قسمت چهارم)

 يكي از عوارض انسولين كاهش فشارخون است، اطلاعات راجع به اين عارضه بسيار محدود است .

دوزهاي درماني انسولين در افراد ديابتي اثرات هموديناميك دوگانه اي دارد.

از طرفي متعاقب تزريق انسولين، ميزان نوراپي نفرين پلاسما افزايش يافته و لذا سيستم عصبي سمپاتيك فعال مي شود و از طرف ديگر پاسخ هاي انقباض عروقي ناشي از سيستم عصبي سمپاتيك را در وضعيت ايستاده كاهش مي دهد.

 

منبع:

عادله بهار و همکاران: عوارض ناشي از مصرف انسولين و نحوه برخورد با آنها، مجله تعالي باليني. آموزشي- پژوهشي، دوره اول شماره ۲(16-2).

نظرات