پیلاتس چیست ؟

سالمند شدن جمعيت در ایران نيز مانند بسياری دیگر از جوامع روندی افزایشی دارد. سالمندان مبتلا به دیابت به طور معمول نسبت به افراد همسن غير دیابتی خود کم تحرک تر و دارای اضافه وزن بیشتری هستند و  از درصد ابتلای  بيشتری به سایر بيماری های مزمن برخوردارند.

امروزه بـيش از پيش آشکار شده اسـت كـه افـراد مسـن مـی تواننـد بـا تمرینـات ورزشی، سازگاری حاصل كرده و ظرفيت كار بدنی خود را توسعه یـا بهبود بخشند. اتخاذ سبك های خاص زنـدگی مـی توانـد تـاثير مثبتـی بـر سلامت عمومی افراد در سنين سـالمندی داشـته باشـد . بـر اسـاس تحقيقات، فعاليت های منظم می تواند عواملی همچون مـرگ و ميـر، افســردگی، نــاتوانی، جنــون و بيمــاریهــای قلبــی و عروقــی را در سالمندی كاهش دهد.

یکی از روشهـای ورزشـی كـه در سـال های اخير مورد توجه متخصصان ورزشی و توانبخشی قرار گرفتـه و به طور وسيعی در حال فراگير شدن است، ورزش پيلاتس است. این ورزش در سـال 1880 بـه وســيل جــوزف پــيلاتس ابـداع شــده و مجموعه ای از تمرینات تخصصی است كه بدن و مغز را بـه گونـه ای درگير می كند كه قدرت، استقامت و انعطاف پذیری بدن تحت تأثير قرار گيرد.

بر خلاف بيشتر ورزش های دیگر كه تنها به بعـد جسـمی فرد توجه می كنند ورزش پيلاتس، همزمان علاوه بر جسـم بـه بعـد روانی فرد نيز توجه می كند و بر پایه همـاهنگی بـين جسـم و روان است.

 ورزش پـيلاتس دارای 6 اصـل كلـی : آرامش، تمركز، دقت، هماهنگی، حركت و تـنفس اسـت.

ایـن روش تمرینی در وضعيت های ایستا (خوابيده، نشسـته، ایسـتاده) و بـدون طی مسافت، پرش و جهش انجام مـی شـود؛

بنـابراین مزیـت ورزش پيلاتس این است كه انجام این فعاليت هـا، خطـر بـروز آسـيب هـای ناشی از صدمات مفصلی و عضلانی را كه در اثر انجـام حركـت هـای پرتابی ایجاد می شوند كاهش می دهد و در هـر مکـان(خانـه، محـل كار، فضای باز و بسته ...) و برای هر قشری از افـراد جامعـه ازجملـه سالمندان نيز قابل اجرا است.

با توجه به اینکه آسـيب هـای ورزشـی در بيماران دیابتی اهميت ویـژه ای دارد، پـيلاتس مـی توانـد ورزش مناسبی برای آنان باشد. از تاثيرات مختلف تمرینات پيلاتس می توان بـه رهاسـازی هورمـون كليدی (مانند سرتونين) موثر در احساس خوب بودن. ایجاد آرامـش در بدن، كـاهش هورمـون كـورتيزول (هورمـون اسـترس )، كـاهش خستگی تاخيری و افزایش اعتماد به نفـس اشـاره كـرد .

 

 منبع :

 بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع دو ، مجیده هروی کریموی و همکاران: بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع دو، نشریه پایش سال هفدهم، شماره پنجم ،مهر ـ آبان 1397 صص 539-531

نظرات