کارکرد انسولين در بدن

انسولين هورموني است كه قفل در سلول ها را به روي قند خون بازكرده و باعث ورود قند به درون سلو لها و توليد انرژي مي شود.در بدن افراد مبتلا به ديابت، انسولين به مقدار كافي توليد نمي شود يا به خوبي عمل نمی کند. لذا گروهي از این بیماران ممكن است به تزريق انسولين نياز داشته باشند.

بيمارانی که به تزریق انسولين نياز دارند عبارتند از:

1- بیماران مبتلا به ديابت نوع 1

2-  بعضي از بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 :

اين بيماران اگر در شرايط تنش زا مثل عفونت، بیمار یهای حاد، جراحي و درمان با داروهایی مانند كورتون قرار داشته باشند ممکن است نياز به تزريق انسولين پيدا کنند.

3- افراد مبتلا به ديابت نوع 2 كه قند خونشان با داروهاي خوراكي پا يين آورنده قند خون و برنامه غذايي مهار نمي شود.

4- گاهي اوقات ترکيب انسولين و داروهاي خوراکي برای بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 تجويز می شود.

5- افراد مبتلا به ديابت بارداري

 

منبع:

راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟" انسولین"، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

نظرات