کلاس آموزشی جلوگیری از عوارض کلیه

شرکت بیماران دیابتی در کلاس آموزشی جلوگیری از عوارض کلیه با آموزش جناب آقای دکتر جاوید در روز پنجشنبه 21 مرداد ماه

نظرات