گروه ميوه جات

با توجه به ميزان كالري مورد نياز شخص مي توان 2 الي 4 واحد از گروه ميوه جات در روز استفاده نمود. هر واحد ميوه معادل مقادير زير مي باشد:

  • یک عدد ميوه تازه متوسط
  • نصف ليوان آب ميوه
  • نصف ليوان كمپوت ميوه
  • یک چهارم ليوان ميوه خشك نظير انواع برگه

منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟): تغذیه ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار1398

نظرات