یوگا

تمرین بدنی منظم باعث سازگاري هاي مفیدي در عضلات اسکلتی می گردد. یک سلسله تمرینات متوالی، شامل تمرین مقاومتی و هوازي ، نرخ جذب گلوکز در عضلات اسکلتی را موجب می شود و سنتز گلیکوژن عضلانی را تحریک می کند ، حساسیت انسولینی را افزایش و گلوکز خون را کاهش می دهد.

همچنین عوامل رفتاري ، روانی و اجتماعی ، نقش حیاتی در مدیریت دیابت دارند ، که از مهم ترین عوامل روانی مؤثر بر دیابت ، استرس است.

استرس باعث افزایش مقاومت به انسولین در سلول هاي مختلف و در نتیجه افزایش شاخص قند خون (HbA1c)در بیماران دیابتی می شود. فعال شدن واکنش هاي استرسی از راه کورتیزول ، در زندگی اهمیت زیادي دارد.

تحریک مزمن دستگاه عصبی سمپاتیک از راه استرس مزمن می تواند باعث تغییرات سوخت و سازي ، از جمله چاقی شکمی ، تري گلیسیرید بالا ، کلسترول ،  HDL پایین ، فشارخون بالا و قند خون شود . مجموعه عوامل فوق با سندرم سوخت و سازي می تواند باعث اختلال در دستگاه هورمونی شود.

 در میان ورزش ها، یوگا به عنوان یکی از رشته هاي ورزشی مؤثر و با ارزش جهت غلبه بر مشکلات گوناگون از جمله مسائل روانی انسان شناخته شده است. فعالیت هاي ورزشی یوگا باعث کاهش کاتکولامین ها ، کلسترول ، استیل کولین ، میزان تستوسترن ، قند خون ، کولین استراز ، بهبود استرس ، اضطراب و افسردگی و به صورت کلی تأثیر مثبت در عملکردهاي فیزیولوژیکی و روحی و روانی در بدن می شود .

یوگا هورمون هاي زنانه را که دوره قاعدگی ، یائسگی و حاملگی او را کنترل می کند و نگرش و سلامتی وي را تحت تأثیر قرار می دهند؛ به طور کارآمد و مؤثري متعادل می سازد. ورزش یوگا براي تسکین دادن حالات آشفتگی و  بی قراري هاي یائسگی مفید می باشند . همچنین تأثیر مفید یوگا در کاهش و درمان اضطراب نشان داده شده است.

در مطالعه طیبه نظري گیلان نژاد و همکاران جهت بررسی تأثیر 12 هفته تمرین یوگا بر مقادیر سرمی کورتیزول و استرس ، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهر سمنان ، مشخص شد 12 هفته تمرین یوگا در کاهش کورتیزول و بهتر شدن استرس ، اضطراب و افسردگی زنان سالمند دیابتی مؤثر بوده است.

 منبع:

طیبه نظري گیلان نژاد و همکاران : مقایسه تأثیر 12 هفته تمرین هاتایوگا و تمرین هوازي بر مقادیر سرمی کورتیزول واسترس ، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 ،مجله علوم پزشکی رازي دوره 24 ، شماره 157 ، تیر 1396

نظرات