5 زبان عشق در تربیت کودکان

بیشتر والدین بچه هایشان را دوست دارند اما تعداد کمی از آنها می دانند که چگونه ابراز محبت کنند. اگر آنها بیاموزند که چگونه محبت بدون قید و شرط را ابراز کنند فرزندانشان می توانند واقعا مطمئن شوند که مورد محبت والدینشان هستند.

نوازش جسمی، تآیید کلامی، وقت گذراندن با کودک، هدیه دادن و خدمت کردن، پنج زبان عشق کودکان هستند. هر کودکی با زبان خاصی عشق والدین را دریافت می کند و با همان زبان هم صحبت می کند. والدینی که چندین فرزند دارند به دلیل تفاوت های فردی، زبان های عشق فرزندانشان با هم فرق می کند. به هر حال زبان عشق فرزندانتان هر چه باشد او نیاز دارد این عشق را بدون قید و شرط دریافت کند. عشق بدون قید و شرط همچون نوری در تاریکی می تابد و مسیرصحیح را به پدر و مادر نشان می دهد.

عشق بدون قید و شرط یعنی صرف نظر از رفتار کودک به او نشان دهیم دوستش داریم و بدون توجه به قیافه، توانمندی و ناتوانی اش، عاشقش هستیم حتی اگر رفتار نامطلوبی از او ببینیم.

این به آن معنا نیست که به او اجازه دهیم هر کار خواست بکند! بلکه به آن معناست که قبل از هر چیز به عنوان اولین گام در تربیت، مخزن عاطفی اش را پر کنیم.

برخی تصور می کنند با این کار فرزندانشان لوس با می آیند. اما واقعا این طور نیست و درست برعکس از طریق فقدان تربیت و عشق ناکافی است که کودک لوس می شود.

 

منبع :

کتاب 5 زبان عشق در تربیت کودکان

نوشته دکتر کری چاپمن و راسل کمپل

ترجمه دکتر محمدرضا کرامتی

چاپ چهارم

نظرات