اردیبهشت 1398

اردیبهشت 1398

 

تاریخ

عنوان کلاس آموزشی

2/2/98

لذت های بدون قند

4/2/98

تغذیه و روزه داری

9/2/98

لذت های بدون قند

11/2/98

----

12/2/98

دانشجویان پرستاری

16/2/98

لذت های بدون قند

18/2/98

مهارت های سازگاری اجتماعی(مخصوص جوانان)

19/2/98

دانشجویان پرستاری

23/2/98

لذت های بدون قند

25/2/98

آشنایی با رژیم غذایی در بیماری ها (فشار خون(

30/2/98

لذت های بدون قند

 

نظرات