تقویم آموزشی شهریور 98

تاریخ

عنوان

4/6

لذت های بدون قند

6/6

مراقبت دهان ودندان در افراد دیابتی

11/6

لذت های بدون قند

13/6

برقراری ارتباط با دیگران (افزایش اعتماد به نفس در کودکان)

20/6

دیابت  و مدرسه

25/6

لذت های بدون قند

27/6

ارائه حرکات اصلاحی موثر به هر فرد متناسب با عارضه

 

 

 

 

 

 

نظرات