تقویم آموزشی مرداد 98

تاریخ

عنوان

2/5

برگزاری ورزش همگانی در پارک بطور دسته جمعی

7/5

لذت های بدون قند

9/5

تمایل به آگاهی(هضم دیابت در جهت پذیرش آن)

14/5

لذت های بدون قند

16/5

نحوه صحیح مصرف دارو

23/5

شمارش کربوهیدرات، واحدهای غذایی

28/5

لذت های بدون قند

30/5

نقش ویتامینها و مواد معدنی، برچسب غذایی

 

 

 

 

نظرات