تقویم اردوهای دیابت جنان

 

 

ردیف

مکان

تاریخ

1

یاسه چاه

94/1/31

2

قمصر کاشان

94/02/20

3

روز پدر کوه صفه

94/02/11

4

چشمه دیمه

94/03/24

5

یا سه چاه

94/04/30

6

کوه صفه

94/05/30

7

امامزاده دامنه،احمدرضا،مرغاب

94/06/22

8

مشهد ویژه بانوان

94/07/11

9

مشهد ویژه آقایان

94/08/09