جدول برنامه های ورزشی دیابت جنان

ردیف

نوع ماساژ

مدت

هزینه(تومان)

1

صورت و گردن

20دقیقه

10000

2

دست ها

20دقیقه

10000

3

کمر وپشت

20دقیقه

8000

4

شکم

20دقیقه

5000

5

پاها

30دقیقه

14000

6

کل بدن

30دقیقه

25000

 

 

روز

9-8(بانوان)

10-9(بانوان)

11-10(بانوان)

بانوان

آقایان

20-19(آقایان)

شنبه

آمادگی جسمانی

ایروبیک

دارت

شنا

**

***

یکشنبه

یوگا

یوگا

آمادگی جسمانی

**

**

آمادگی جسمانی

دوشنبه

آمادگی جسمانی

ایروبیک

***

**

**

***

سه شنبه

یوگا

یوگا

آمادگی جسمانی

**

**

آمادگی جسمانی

چهارشنبه

آمادگی جسمانی

ایروبیک

دارت

شنا

**

***

پنج شنبه

آمادگی جسمانی

ایروبیک

آمادگی جسمانی

**

شنا

***