گزارش همایش پیاده روی و دوچرخه سواری

شرکت انجمن خیریه دیابت جنان در همایش بزرگ پیاده روی و دوچرخه سواری:

انجام طرح غربالگری(تست قند خون و فشارخون)برای بیش از 150 نفر از شرکت کنندگان در روز جمعه مورخ 94/2/18 ساعت 8صبح در پارک کوهستان و همچنین آشنایی عموم با دیابت و ارائه بروشورهای آموزشی