بازرس

دکتر رسول امیرخانی

سمت در جنان : بازرس اصلی

تحصیلات : پزشکی عمومی

 

 

وظایف بازرس به شرح زیر است :

  1. بررسی کلیه اسناد و اوراق و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
  2. مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
  3. گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
  4. اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.
  5. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرارداده است .

تبصره 1 : بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

 

بازرس میتواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی درصورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.