هیئت مدیره

 

  

 

وظایف و اختیارات :

  • حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
  • رسیدگی به حسابها پرداخت دیون و وصول مطالبات
  • اجرای مصوبات مجامع عمومی
  • افتتاح هرگونه حساب بانکی در بانکها طی انجام تشریفات قانونی
  • تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم
  • تعیین وکیل و عزل آن
  • قطع و فصل دعاوی از طریق سازش مصالحه و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده است.

به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر گونه اقدام ، نقل و انتقال و معامله ای که ضروری بداند ، به نام انجمن انجام دهد.

همچنین هیأت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از دعوت اعضاء ،  باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تأیید مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره1جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه أخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .

تبصره 2هیأت مدیره پس از تصویب میتواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا سقف مصوب مجمع عمومی سالیانه ، رأساً اقدام نماید.

تبصره 3. فراخوان دعوت از اعضاء جهت شرکت در مجمع عمومی باید به صورت دعوتنامه کتبی یا تماس تلفنی باشد.