درخواست بازدید از منزل

فرم درخواست بازدید از منزل

سفیر آرامش و آگاهی

طرح سفیران سلامت برای انجام مراقبت در منزل ویژه عزیزان دیابتی بستری در منزل می باشد. اگر فرد دیابتی به علت ناتوانی جسمی توانایی مراجعه به انجمن را ندارد این فرم را تکمیل کرده تا در اسرع وقت جهت انجام مراقبت به منزل ایشان مراجعه شود.