پایان نامه

پایان نامه دکتری

عنوان: تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح سرمی هپتوکاین های مؤثر بر مقاومت انسولینی در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع2
دانشگاه : گیلان
اسفند97

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: اثر بخشی درمان مبتنی بر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر خود مراقبتی،اضطراب و افسردگی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع1 شهرستان نجف آباد
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تابستان96

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر ادراک بیماری،خلق منفی،امیدواری و سازگاری اجتماعی دختران جوان مبتلا به دیابت نوع
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تابستان97

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مشکلات جنسی شفقت خود، عاطفه مثبت و منفی و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
دانشگاه : پیام نور نجف آباد
اسفند 97

پایان نامه دکتری

عنوان : مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی با دو شدت متفاوت بر میزان هورمون های لیریزین ، بتاتروفین و شاخص های گلیسمیک در زنان دیابتی نوع 2
دانشگاه : اصفهان
تیر 98

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان : تأثیر برنامه خودکنترلی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کننده به انجمن دیبت جنان شهرستان نجف آباد در سال 1397
دانشگاه : علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
بهار98