دوره ماه عسل دیابتی

ماه عسل دیابتی

فاز " ماه عسل " یا دوره " ماه عسل " اندکی پس از تشخیص دیابت نوع یک اتفاق می افتد زمانیکه هنوز لوزالمعده تا حدی توانایی ت ...

ادامه ...