دوره های آموزشی

تقویم آموزشی شهریور 98

تاریخ عنوان 4/6 لذت های بدون قند 6/6 مراقبت دهان ودندان در افراد دیابتی ...

ادامه ...

تقویم آموزشی مرداد 98

تاریخ عنوان 2/5 برگزاری ورزش همگانی در پارک بطور دسته جمعی 7/5 لذت های بدون قند ...

ادامه ...

تقویم آموزشی تیرماه 98

تاریخ عنوان 3/4 لذت های بدون قند 5/4 آگاه سازی عدم تاثیر مواد مخدر بر کاهش قندخ ...

ادامه ...

تقویم آموزشی خرداد98

تاریخ عنوان کلاس آموزشی 6/3/98 لذت های بدون قند 13/3/98 لذت های بدون قند ...

ادامه ...

اردیبهشت 1398

اردیبهشت 1398   تاریخ عنوان کلاس آموزشی 2/2/98 لذت های بدون قند 4/2/98 ت ...

ادامه ...