انجام ممیزی خارجی جهت تمدید گواهینامه ایزو

انجام ممیزی خارجی جهت تمدید گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۰۰۱۵ با حضور جناب آقای مهندس طالبی از شرکت BRSM